Menüler

Atabey Ovası Sulaması Yenileme Kamulaştırma Planı ve Arazi Edinim Planı

10.09.2019

İLGİ BEYANI TALEBİ İLANI

(DANIŞMANLIK HİZMETLERİ - CQS)

 (Proje No. P158418)

 

Türkiye Sulama Modernizasyon Projesi

İhale Referans No: TIMP-DAN-03

 

İşin Adı: Atabey Ovası Sulaması Yenileme Kamulaştırma Planı ve Arazi Edinim Planı

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Dünya Bankası'ndan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Türkiye Sulama Modernizasyon Projesi"nin finansmanı amacıyla kredi almayı planlamaktadır. Kredi kapsamında Türkiye'de seçilen sahalarda sulama hizmet sunumunun iyileştirilmesi ve Sulama Birlikleri"nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

 

DSİ Genel Müdürlüğü, bahsi geçen kredinin bir kısmını Atabey Ovası Sulaması Yenileme işleri kapsamında ihtiyaç duyulan Arazi Edinimi Uygulamaları İşi’nin yapımı amacıyla alınacak olan danışmanlık hizmetlerine yönelik ödemeler için kullanma arzusundadır. İş, Isparta ili Atabey ilçesinde yapılacaktır.

 

Bu duyuru kapsamındaki danışmanlık hizmetleri genel olarak aşağıda bahsi geçen faaliyetlerin hazırlığını ve uygulamasını kapsamaktadır:

 

1. Kamulaştırma planlarının hazırlanması (yaklaşık 455 km),

2. AEPÇ’de tanımlanmış amaç ve prensipler doğrultusunda AEP hazırlanması ve ihtiyaç duyulan güncellemelerin gerçekleştirilmesi (yaklaşık 6000 parsellik bir saha),

3. Arazi tespiti ve piyasası araştırması yapılması (tespit için yaklaşık 300 parsel ve arazi piyasa araştırması için yaklaşık 6000 parsel),

4. Arazi edinimi uygulamalarına ait ilk iki (2) izleme ve değerlendirme raporunun hazırlanması.

İşin yer tesliminden itibaren 24 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

DSİ Genel Müdürlüğü, yukarıda tariflenen danışmanlık hizmetlerini verebilecek uygun nitelikli danışmanlık firmalarını ("Danışmanlar”) ilgilerini göstermeleri için davet etmektedir. İlgilenen Danışmanların, işleri yapmaya yeterli olduklarını gösteren bilgileri (broşürler, yaptıkları benzer işlerin tanımı, benzer koşullardaki tecrübeleri, uygun yeteneklere sahip personelin mevcudiyeti, vb.) sunmaları gerekmektedir.

 

Kısa liste oluşturulmasına yönelik kriterler aşağıda verilmektedir:

 

·         Kamulaştırma planlarının hazırlanmasında sorumlu olacak firmanın/ortağın/alt yüklenicinin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından 2019 yılında yenilenmiş tescili olması ve Kamulaştırma Planı Hazırlama deneyimi,

·         Arazi Tespit Çalışmaları deneyimi,

·         Arazi Piyasası Araştırması (kapitalizasyon faiz oranı, yaygın münavebe ve birim arazi değerleri araştırması) deneyimi,

·         Uluslararası finansman kuruluşları standartlarında Arazi Edinimi Planı Hazırlanması (Resettlement Action Plan) deneyimi,

·         Yukarıdaki konularla ilgili yeterli idari ve personel kapasitesine sahip olmak,

·         Başvuru sahibinin DSİ ile ihtilaf konusu olan sözleşmesi bulunmaması.

Dünya Bankası Satınalma Kurallarını kapsayan Temmuz 2016 tarihli, Ekim 2018 revizyonlu "IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri”nin Dünya Bankası’nın çıkar çatışması durumundaki politikasını ortaya koyan 3.14 numaralı paragrafını ilgili Danışmanların dikkate alması gerekmektedir. 

Danışmanlar, niteliklerini artırma amacıyla ortak girişim kurma veya alt-yüklenici çalıştırma yoluyla diğer firmalarla işbirliğine gidebilirler. Ortak Girişim (OG) durumunda, OG’in tüm üyeleri kısa liste oluşturulması esnasında birlikte değerlendirilecek olup ihale sonrası sözleşme imzalanması durumunda hizmetlerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak ve sözleşmeyi OG olarak imzalayacaklardır. İlgili Danışmanlar “ortaklığın” yapısını, ortakların ve alt yüklenicilerin uygulamadaki görevlerini açık bir biçimde tanımlayacaktır. “....ile bağlantılı şekilde” ve/veya “.....ile ortaklık içinde” vb. şekilde muğlak ifadeler kullanılması ilgili firmaların kısa listeye girememesi ile sonuçlanabilir.

 

Danışman, Dünya Bankasının Satın Alma Düzenlemelerinde tariflenen Danışman’ın Niteliğine Göre Seçilmesi (CQS) yöntemine uygun olarak seçilecektir.

 

Konuyla ilgili daha fazla bilgiye Türkiye saatiyle 09:00 ve 17:00 arasında mesai saatleri içinde aşağıda verilen adresten ulaşılabilir.

 

Danışman firmaların başvurularını Türkçe dışında bir dilde sunmaları halinde başvuruyla ilgili tüm belgeleri Türkçe tercümeleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

 

Danışman firmaların bu kapsamda İdareye sunacakları İlgi Beyanları son teslim tarihinden itibaren altı ay süre ile geçerli sayılacaktır.

 

İstekliler tarafından İlgi Beyanlarının elden, taahhütlü posta , kurye ya da elektronik posta yoluyla aşağıda verilen adrese yazılı olarak en geç 25 Eylül 2019 saat 17:00 (yerel saat)’e kadar ulaştırılması gerekmektedir.

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, İhale Şube Müdürlüğü

İlgili kişi: Gökhan Görkem

Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:16

Tel: +90 312 4545350

Fax:+90 312 4545305

e-mail: gokhan.gorkem@dsi.gov.tr

web-sayfası: http://www.dsi.gov.tr